Minimize
 Hvad er kvalitet
Minimize

Når der tales om skolepraktik, peges der ofte på de mere administrative rammer om elevens læring, særligt EMMA-kriterierne.

Men skolepraktikken skulle gerne opfylde sit egentlige formål, nemlig at være en meningsfuld løsning i konjunktursvage og praktikpladsfattige perioder. Kvalitetsarbejdet starter selvfølgeligt allerede ved skolens organisering af skolepraktikken. Læs mere her.

Men helt væsentligt er SKP-elevernes egentlige læring, altså udvikling af deres faglige, personlige og sociale kompetencer, imens eleven er i skolepraktikken.

For SKP-instruktørerne og de mestre, der tilbyder virksomhedsforlagt undervisning (VFU), står ofte uklart, hvad høj kvalitet betyder og hvordan denne opnås og måles.

Der er nu udviklet en evalueringsmetode, som kan bruges i skolebaseret SKP og i VFU. Eleverne og instruktørerne scorer på 6 kategorier, deriblandt fagenes officielle praktikmål. Metoden afdækker helt konkret, hvad eleven har lært og er god til og hvor der skal tages fat, for at eleven udvikler sine kompetencer så optimalt som muligt.

 EVALUERINGSMETODEN
Minimize

Metoden er en såkaldt "generisk" model. Dvs. overordnet gælder metoden for alle brancher på 6 kategorier, hvor eleven måles:

  1. Praktikmål
  2. Arbejdsproces
  3. Arbejdsmetode
  4. Pålidelighed
  5. Kommunikation
  6. Eftertænksomhed

Når det er sagt, så kan modellen tilpasses lokale forhold. Dvs. det spørgsskema, som eleven udfylder, bliver tilpasset.
Når eleven udfylder spørgeskemaet, er det afgjort en fordel at tale udfra konkrete projekter eller opgaver, som eleven har løst.
Tilpasning af spørgeskemaet er det største arbejde i forbindelse med metoden. 

Modellen kan downloades frit her (MS Excel 2003).
Modellen er blevet testet og videreudviklet med instruktører og elever fra 4 erhvervsskoler, juni - december 2010.

 Hvordan bruger man metoden?
Minimize
Et spørgeskema
Instruktøren tilpasser spørgeskemaet, så det passer til branchen og de lokale forhold.

Når eleven udfylder et spørgeskema, scorer eleven sig selv på en skala 0-4.

Skalaen dækker over beskrivelser af "præstationsniveauer", som de også er beskrevet i hovedbekendtgørelsen. Vi har formuleret præstationsniveauerne lidt mere mundret for eleverne.

Forklaring af niveauerne står beskrevet i metoden, klik her for download.

Konkrete situationer
Det er en klar fordel at tale ud fra konkrete faglige opgaver eller situationer, når eleven udfylder spørgeskemaet. Det kan være et større projekt, eleven har gennemført. Eller et eksempel på en typisk opgave, som elever i jeres fag jævnligt kommer ud for.

Vi anbefaler at udarbejde et skema, hvor der på forhånd er beskrevet, hvad det betyder at udføre en opgave på niveau 1, 2 eller 3.

Klik her for at downloade et eksempel fra den mediegrafiske branche.

Man kan bruge metoden som print eller digitalt.
Der er en fordel forbundet med at bruge metoden digitalt: Når eleven taster sit score ind, regner systemet automatisk værdierne ud, og edderkoppespindet formes automatisk!


Klik her for download af en mundtlig vejledning i brug af metoden i lydform. (coming up) Eksempel: Et forløb med metoden
Minimize
Skolepraktikinstruktører fra 7 skoler og 6 brancher er blevet præsenteret for metoden og har arbejdet med at tilpasse til deres lokale forhold:

  • Sammenhæng med fagets praktikmål
  • De konkrete opgaver i deres SKP-ordning
  • Samspil med de metoder, man eventuelt havde i forvejen
Dernæst blev evalueringsmetoden afprøvet med elever på de 4 skoler i projektet. De første erfaringer tegner meget positivt:

Skive Handelsskole

Lyt til skolepraktikinstruktør Karin Olsen (MP3, 20 sek.): "Man kan faktisk se ret præcist, hvor man skal tage fat."
Silkeborg Tekniske Skole


Også hos karosserismedene fra Silkeborg Tekniske Skoles SKP har instruktøren gennemført samtaler med nogle elever. Lyt til eleven Mikael (1:10 min., 1,2 MB):
"Vi kan få noget at vide om det vi lærer - og det vi ikke lærer ordentligt. Jeg kan bedre se, hvilket niveau jeg ligger på. Det er meget tydeligt, hvad jeg skal arbejde med." Mikael udpeger fx selv, hvordan han skal blive bedre til tage initiatv.

Men også instruktør Brian opdager noget nyt, efter eleven Karina har scoret sig selv: "Jeg skal sørge for, at hun får opgaver i det, hun skal lære. Jeg kan da se, at Karina skal lave gearkasser resten af sin praktik her!"
 Ny metode!
Minimize
22. dec. 2010: Efter en række testforløb og videreudvikling på 4 skoler publicerer vi evalueringsmetoden til brug på skolerne.