Minimize
 Skolens organisering af skolepraktik
Minimize
Skolepraktikken er meget forskelligt organiseret på skolerne og endda afdelinger imellem. Groft opdelt, kan SKP-organiseringen have to forskellige prioriteringer:

- Enten satser SKP'en stærkest på at få eleverne i virksomhedsforlagt undervisning, som afsat til andre former for praktikaftaler, og dernæst rettes fokus mod elevens læring i en SKP-løsning på skolen. Læs mere her.

- eller SKP'en indretter først og fremmest optimale forhold på skolen, for at skabe optimale læringsforhold og dernæst afsætningsmulighed til praktikvirksomheder. Læs mere her.

Derudover er der forskellige måder at håndtere væsentlige spørgsmål på:

Hvordan rekvireres instruktører: Er instruktøren en udefrakommende faglært og ansat til formålet? Eller en faglærer, som også har timer i SKP'en? Har skolen udarbejdet en kompetenceprofil for instruktører?

Placering og de fysiske rammer: Ligger SKP-lokalerne blandt skoleundervisningens lokaler? Har man valgt en særskilt placering? Svarer den fysiske indretning til almindelig virksomhedsdrift i faget?

Samspil med LUU / virksomheder: Er der skabt et systematisk samspil med praktikvirksomheder og/eller de lokale uddannelsesudvalg? Hvem foretager sig hvad i det opsøgende arbejde? Hvordan er samspillet organiseret i det lange løb? Hvordan er praktikpladsarbejdet forankret på det administrative område?

 Rammer for eleverne
Minimize
SKP'en svarer til praktik i en virksomhed. Altså skal der også være regler og aftaler, som eleverne skal følge.
Mødetidspunkter, kontaktperson, sidemandsoplæring, sygemeldinger, EMMA-aktiviteter og registreringer
 Vejledningssamtaler med eleven
Minimize
Regelmæssige samtaler ud fra:
Elevens faglige og personlige udvikling
EMMA kriterier

 Skolens markedsføring af SKP
Minimize
SKP'ens renommé i branchen.
Markedsføring: hjemmeside, brochurer, profilering af elevernes produktioner, m.m.
 Eksempel: SKP som et virksomhedskoncept
Minimize

Skive Handelsskole oplærer løbende omtrent 30-40 SKP-elever og servicerer flere skoler i omegnen.

SKP køres som virksomheder under SIMU = simuleret praksis. Der er indrettet to permanente firmaer.

Eleverne kommer i løbet af deres SKP-uddannelse gennem 7 afdelinger, der tilsammen udgør en bred og krævende uddannelse: Salg, marketing, indkøb, bogføring, m.fl. SKP-uddannelsen er på nogle måder mere fyldestgørende end ordinær praktik, da få virksomheder kan tilbyde tilsvarende turnusordninger og udfordringer.

Tidligere benyttede Skive HS 4 samtaleskemaer, delt op på hele elevens uddannelse. Efter udvikling af evalueringsmetoden, anvender instruktørerne denne hver gang, en elev skal skifte afdeling i SIMU.